15.12.2016

О Б Я В А

Община Сатовча, обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Партньори на община Сатовча по горепосочената схема са следните организации:

  • Неправителствени организации /НПО/;
  • Работодател.

Изисквания на които трябва да отговарят партньорските организации:

  1. За Неправителствена организация /НПО/:

1.1.Основна цел и сфера на дейност на НПО работеща на местно ниво – Мотивация и насърчаване трудовата реализация на безработни лица, Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда; Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието /Декларация/

1.2.Да  има поне 3 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията за проектно предложение – идентифициране на икономически неактивни лица и активиране за включването им на пазара на труда; Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа; Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието; Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, Организиране и провеждане на кръгли маси /копия на договори за изпълнението на проекти (вкл. проекти в процес на изпълнение) и/или дейности посочени в т.1.2./

1.3.Да разполага с финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта ОПР и Счетоводен баланс за текущата финансова година към 30.11.2016 г.

Партньорите които бъдат избрани следва да извършват дейностите по проекта, за които са отговорни самостоятелно, а не да изпълняват ролята на посредник. Дейностите които се предвижда НПО да изпълнят са: Дейности за идентифициране на икономически неактивни лица и активиране за включването им на пазара на труда; Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа; Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието; Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, Организиране и провеждане на кръгли маси.

  1. За работодател:

2.1.Основна цел и сфера на дейност на организацията /работодател/ работеща на местно ниво – Мотивация и насърчаване трудовата реализация на безработни лица, Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда

2.2.Да  има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията за проектно предложение – Наемане на безработни лица и осигуряване на възможност за трудова заетост

2.3.Да разполага с финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта ОПР и Счетоводен баланс за текущата финансова година към 30.11.2016 г.

Партньорите които бъдат избрани следва да извършват дейностите по проекта, за които са отговорни самостоятелно, а не да изпълняват ролята на посредник. Дейностите които се предвижда работодателите да изпълнят са: Дейности за активиране за включването на икономически неактивни лица на пазара на труда; осигуряване на възможност за трудова заетост; Наемане на лица от целевата група

Необходими документи за всички партньорски организации: Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата за подаване на документи. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за Търговския регистър.

В допълнение към гореизложените изисквания, кандидатите за партньори на община Сатовча следва да отговаря и на следните условия:

1. Кандидатът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Крайният срок за получаване на исканите документи е 15 Януари  2017 г.

Документите, подписани и подпечатани от представляващите организациите лица да бъдат изпратени сканирани по ел. поща на адрес: delovodstvo_obasatovcha@abv.bg  или на ръка в деловодството на община Сатовча.