20.12.2016

СПРАВКА по чл.26,ал.5 от ЗНА

За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча, обявление за обществени консултации, относно промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цели на услуги на територията на община Сатовча.

        Във връзка с обявление за обществени консултации, относно промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цели на услуги на територията на община Сатовча, в обявения срок / 19.12.2016 г. / в деловодството на Общинска администрация Сатовча и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg, satovchabl@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложените промени на Наредбата.

Дата: 20.12.2016 г.

---------------------------------------------------------------------------------------

СПРАВКА по чл.26,ал.5 от ЗНА

За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча, обявление за обществени консултации, относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2016 год.

        Във връзка с обявление за обществени консултации, относно проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2016 год. в обявения срок

/19.12.2016 год./, в деловодството  на Общинска администрация-Сатовча и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg, satovchabl@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект за допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2016 год.

Дата: 20.12.2016 г.