23.12.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Представяме на вниманието  Ви проекта за приемане на програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2017 г, която предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет-Сатовча

    Във връзка с разпоредбите на чл.26,ал.1и ал.3 от Закона  за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за приемане на Програмата  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в община Сатовча през 2017г, което ще се състои на 27.01. 2017г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча