27.02.2017

CB006.1.21.171/PP2 -1                                                                     

СЪОБЩЕНИЕ

Община Сатовча стартира тръжна процедура за извършване на строителните работи на Обект: „Обновяване и реконструкция на коритото на река Бистрица за туристическа атракция - пешеходна зона, велосипедна алея, място за отдих, стени, парапети и осветление в участъка от о.т. 362 до о.т. 248,  съгласно регулационния план на село Сатовча”. Тръжната процедура се осъществява е в рамките на изпълнението на проект проект „Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония 2014 - 2020.

Тръжната документация е на разположение за проверка в община Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ 37, 2950 село Сатовча, Република България и публикуван на следните интернет страници.:

http://www.ipa-cbc-007.eu/http://www.satovcha.bg

Крайният срок за подаване на оферти е 30.03.2017, 17:00 часа (местно време). Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/http://www.satovcha.bg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CB006.1.21.171/PP2 -1                                                                     

ANNOUNCE

Municipality of Satovcha is launching a tender procedure for Carry out the construction works of the site: „Renovation and reconstruction of the river watercourse of Bistrisa River for tourism attraction – pedestrian area, bicycle lane, recreation spot, walls, rails and lighting from p. 362 to p. 248 according to the regulation plan of Satovcha village”. The tender procedure is under the implementation of project Think nature, water and culture – Be an EU Tourist, with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 - 2020.

The tender dossier is available for inspection at Municipality of Satovcha, 37 Todor Shopov Str., 2950, Satovcha village, Republic of Bulgaria and published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/http://www.satovcha.bg

The deadline for submission of tender is 30.03.2017, 17:00 h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/http://www.satovcha.bg