17.03.2017

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

от името на общинското ръководство и екипа на Обединение „ПРОФ-ИНВЕСТ”, изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги при подготовка, подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, работно проектиране и последващо управление на проекта“, най-учтиво Ви каним да участвате в публична дискусия на тема: „Проучване на нагласите на населението на община САТОВЧА, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, нагласите на населението към употребата на компост“

 

КЪДЕ?

В залата но Общински съвет - Сатовча (в сградата на ОбА Сатовча).

 

КОГА?

22.03.2017 (СРЯДА) от 16:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

§   Кратка презентация за запознаване с процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“;

§   Кратка презентация, със следните акценти:

§   Защо е необходимо изграждането на компостираща инсталация?

§   Какво представлява компостиращата инсталация?

§   Полученият краен продукт „Компост” и неговото използване.

§   Какво трябва да направим, за да осигурим необходимото количество „чисти зелени отпадъци“, което ще гарантира получаването на качествен компост?

§   Дискусия;

§   Успоредно попълване на анкетно проучване.