10.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

     Представяме на вниманието Ви Проект на Плана за действие на община Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение 2017-2020, който предстои да бъде приет на следващо заседание на Общински съвет- Сатовча.

     Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на Проект на Плана за действие на община Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение 2017-2020, което ще се състои на 28.03.2017 гадина от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет- Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.

     Предложения и становища по предложените промени на Проект на Плана за действие на  община Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо положение 2017-2020, се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 27.03.2017 година и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg