30.03.2017

СПРАВКА  по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

   За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча по обявление за обществени консултации относно приемане изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   Във връзка с обявление за обществени консултации относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в обявения срок  - 28.03.2017 г., в деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail: obs_ satovcha@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложеното измениение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.