27.02.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Представяме на вниманието Ви проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове каним всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на промените Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще се състои на 28.03.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча, в сградата на Общинска администрация Сатовча.

Мотиви: Предложението за промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е във връзка с изменението на  разпоредбите на Закона за общинската собственост и с цел да се прецизират текстовете на Наредбата.

Предложение за изменение:

Било:

Чл. 1б. (1) За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която съдържа:

а) прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането на общинската собственост

б) описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия

в) описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна

г) описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване

д) конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост, в това число и  на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението на годишната програма.

Става:

Чл. 1б. (1) В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;

7. други данни при необходимост.

Предложения и становища по предложените промени на Наредба се приемат в деловодството на

Общински съвет – Сатовча, в срок до 28.03.2017 година и на e-mail:  satovchabl@abv.bg.