27.02.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Представяме на вниманието  Ви проекта за допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2017 г, която предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет-Сатовча

    Във връзка с разпоредбите на чл.26,ал.1и ал.3 от Закона  за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за актуализиране на Програмата  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в община Сатовча през 2017г, което ще се състои на 28.03.2017г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча

- В раздел А – „имоти, които общината има намерение да предостави под наем” от Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сатовча през 2017 година, приета с Решение №192 от 31.01.2017г. на Общински съвет – Сатовча се добавя:

т.7 – „част от помещение, находящо се на партерен етаж от северната част на сграда – Общинска администрация - Сатовча с площ 15 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №1/12.03.1997г.”

Предложения и становища по предложената  актуализация на Програмата се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 27.03.2017. година и на e-mail:obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg