30.03.2017

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

     За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча, обявление за обществени консултации, относно приемане на Програмата за  управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2017 год.

    Във връзка с обявление за обществени консултации относно, приемане актуализация на Програмат за  управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2017г.

    В обявения срок / 27.03.2017 г. / в деловодството на Общинска администрация Сатовча и на e-mail: obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по приемане на Програмата за  управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2017 год.