26.05.2017

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 25.05.2017 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение №89 от 17.09.2008 г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение №89 от 17.09.2008 г. е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 24 април 2017 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект е постъпило следното предложение за допълнение на Наредбата:

1. В чл. 1, ал. 2 се добавя нова точка 4:

„т. 4. улиците в населените места и селищните образования, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от общинските пътища.”

Предложението е прието.