19.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния  кодекс,  Общински  съвет  –  Сатовча,  обявява  обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за рекламната дейност на територията на община Сатовча.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 20.06.2017 година и на e-mail: satovchabl@abv.bg.

Мотиви: Предложението   за   отмяната   на   действащата   Наредбата   за   рекламната   дейност      на територията на община Сатовча и приемане на нова е във връзка с изменената нормативна уредба от

по-висока степен (приет нов Закон за устройство на територията). Съгласно Закона за нормативните

актове, чл. 15, ал. 1 - Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, което налага отмяна на действащата Наредба за рекламната дейност на територията на община Сатовча и приемането на нова, съответстваща на актуалните разпоредби на Закона за устройство на територията и другите нормативни актове.