19.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Представяме на вниманието Ви проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, която предстои да бъде променена на следващо заседание на Общински съвет - Сатовча.

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, което ще се състои на 20.06.2017 година от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.

           Мотиви: Предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча е във връзка с очерталата се трайна тенденция към увеличаване на броя извършвани превози на починали лица и увеличените разходи по поддръжка и обслужване на специализирания автомобил (линейка), горива, трудови възнаграждения на водачи и др.

            Чл.40б, т.32, буква „а” от Глава втора „Местни такси” Раздел VII „Такси за услуги, предлагани в сферата на стопанската и икономическата дейност, осъществявани от физически и юридически лица на територията на общината, подпомагани от Общинска администрация”, се променят, както следва:

Било:

т. 32 Превозване на болни и починали лица - жители на община Сатовча, с линейка:

а) при превоз на лица, починали на територията на Република България, услугата се предоставя безплатно; 

            Става:

т.32 Превозване на болни и починали лица – жители на община Сатовча с линейка:

а) при превоз на лица, починали на територията на Република България, се заплаща за едно починало лице – 30 /тридесет/ лева;

Предложения и становища по предложените промени на Наредбата се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 20.06.2017 година и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg;  satovchabl@abv.bg