07.06.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сатовча

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сатовча

§ 1.  В чл. 22 т. 5 се отменя.

§ 2. Чл. 28 се отменя.             

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 7.07.2017 г. и на e-mail:  satovchabl@abv.bg.

Мотиви: 

В Общински съвет – Сатовча, е постъпило разпореждане от  Административен съд – Благоевград, да представим пълната административна преписка към  Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сатовча, във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 22, т. 5 и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сатовча. В протеста си окръжният прокурор определя посочените разпоредби като незаконосъобразни, тъй като са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен: чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от Закона за местните данъци и такси и чл. 3, ал. 2, т. 3, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно образование. Административният съд – Благоевград, е образувал адм. дело №389/2017 г. и го е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.07.2017 г.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие с действащото национално законодателство.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.