21.07.2017

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2017г., приета с Решение № 192 / 31.03.2017г. на Общински съвет – Сатовча, изменена и допълнена с Решение № 217/31.03.2017 год.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В раздел  „Б”  имоти, които общината има намерение да продаде  се добавя:

      т.21продажба на поземлен имот с пл. № 260, с площ от 2 426 кв.м по плана на село Боголин     

      т.22 – продажба на Поземлен имот с пл. № 967, кв. 41 по плана на село Сатовча, който участва в УПИ VІІ  -519 и  967 с площ от 80 кв.м

      т.23 – продажба  на  89 / 199 идеални части от Поземлен имот с пл. № 92, по плана на село Крибул, с площ 89 кв.м

т.24 – продажба поземлен имот с пл. № 260 по плана на село Жижево с площ от 110 кв. м.

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 21.08.2017 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg;

 Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на горепосочените имоти общинска собственост  и за същите не е бил проявен интерес за ползване под наем. Към настоящият момент общината не се нуждае от тези имоти и с тази продажба ще се повиши приходната част на общинския бюджет.