18.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

    Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча

    Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча

Параграф единствен. Чл. 29 се отменя.             

 Мотиви: 

    В Общински съвет – Сатовча, е постъпил Протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 29 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча.

    В протеста си прокурорът определя посочената разпоредба като незаконосъобразна, тъй като е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен: чл. 6 и чл. 7 от Закона за местните данъци и такси и иска Административният съд – Благоевград, да обяви нищожността и да отмени разпоредбата на чл. 29 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

    Пълно съответствие на Наредбата с действащото национално законодателство.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

     За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 18.10.2017 г. и на e-mail:  satovchabl@abv.bg.