20.10.2017

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 18.10.2017 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча

    На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 18 септември 2017 година.

   В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект в  деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail: satovchabl@abv.bg не са постъпили такива.