26.09.2017

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2017г., приета с Решение № 192 / 31.03.2017г. на Общински съвет – Сатовча, изменена и допълнена с Решение № 217/31.03.2017 год.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В раздел  „Б”  имоти, които общината има намерение да продаде  се добавя:

      т.25 – продажба на земеделски имот № 008275, с НТП – залесена територия, м. „Чуката”, в землището на село Кочан     

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 26.10.2017 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

 Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на горепосоченият имот общинска собственост  и за същият не е бил проявен интерес за ползване под наем. Към настоящият момент общината не се нуждае от този имот и с тази продажба ще се повиши приходната част на общинския бюджет.