27.10.2017

    На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния Кодекс,  заинтересованите лица могат в 30 - дневен срок от публикуване, на настоящата Актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Сатовча за периода 2017 – 2020 год.,  на официалната интернет страницата на Община Сатовча, да направят предложения и да изразят становища на електронен адрес:  satovchabl@abv.bg.