20.11.2017

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

     Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2017г., приета с Решение № 192 / 31.03.2017г. на Общински съвет – Сатовча, изменена и допълнена с Решение № 217/31.03.2017 год. и Решение № 298/03.11.2017 г

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В раздел  „А”  имоти, които общината има намерение да предостави под наем:

      т.8 – помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище – с. Вълкосел, с площ от 260 кв.м

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 19.12.2017 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

 Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за ползване на горепосоченият имот общинска собственост под наем. Към настоящият момент общината не използва същият имот и с отдаване му под наем ще се повиши приходната част на общинския бюджет.