31.10.2017

З А П О В Е Д

№ 576/ 31.10.2017г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси във връзка с определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване в община Сатовча за 2018 година.

О П Р Е Д Е Л Я М

            Районите и вида на услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват в община Сатовча, от фирмата изпълнител по сключения договор за „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 14 населени места на територията на община Сатовча до регионално депо за отпадъци село Барутин, община Доспат” - ЕТ „Руска Петрова - ЕКОГРУПТРАНС” - гр. Гоце Делчев за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

                       І. ВИД НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

            1. Сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионално депо за твърди битови отпадъци.

            2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

                       ІІ. ЧЕСТОТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            Честотата на сметоизвозване е минимум 4 пъти месечно за кофи „МЕВА”, контейнер „БОБЪР” и чували за сметосъбиране по населени места.

                       ІІІ. ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

            1. селата: Боголин, Вълкосел, Слащен, Туховища, Годешево - всеки понеделник.

            2. селата: Долен, Крибул и Осина - всеки понеделник.

            3. селата: Фъргово, Плетена и част от Сатовча - всеки вторник.

            4. селата: Кочан и Жижево - всяка сряда.

            5. село Сатовча - всеки четвъртък

            6. селата: Ваклиново и част от Кочан - всеки петък.

                       ІV. РАЙОНИ

            Услугата сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва за 14-те населени места в община Сатовча при граници:

            1. Включват се всички улици, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, бензиностанции, всички имоти на физически и юридически лица, териториите на бившите стопански дворове, както и зоните обхващащи цехове и други предприятия, намиращи се в

строителни, регулационни и извън регулационни граници и всички урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, както и зони за отдих и вилни зони и други обекти на които са предоставени съдове за смет.

            2. За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

            3. Във всички райони на 14-те населени места в община Сатовча, такса „битови отпадъци да се формира от:

            - Такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

            - Такса за поддържането на депата и обезвреждане на битовите отпадъци.

            - Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

                       V. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

                       1. Управителя на фирма ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА-ЕКОГРУПТРАНС” - гр. Гоце Делчев, извършваща събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва стриктно точки ІІ, ІІІ и ІV от настоящата заповед.

            2. Кметовете по населени места в Община Сатовча да следят за спазването на точка ІІІ от настоящата заповед и контролират работата на фирмата изпълнител по квартали, улици и територии за обществено ползване и да представят месечните протоколи до първо число на следващия месец за съответното населено място, а за село Сатовча - Директор дирекция ПООСГРАОА, гл. експерт „Земеделие и гори” при ОбА Сатовча - Илхан Карагьозов.

           Препис от настоящата заповед да се предостави на кметовете по населени места, управителя на ЕТ „Руска Петрова - ЕКОГРУПТРАНС” - гр. Гоце Делчев, Директор дирекция ПООСГРАОА, гл. експерт „Земеделие и гори” при ОбА Сатовча - Илхан Карагьозов и водачът на фирмата, извършващ услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за сведение и изпълнение, както и да се постави на видно място на определените за целта места и да се публикува на интернет страницата на Общината.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Илхан Карагьозов - Директор дирекция ПООСГРАОА и гл. експерт „Земеделие и гори” към Общинска администрация Сатовча 

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на Община Сатовча

Изготвил:

Илхан Карагьозов – директор дирекция ПООСГРАОА и гл. експерт „Земеделие и гори”