20.12.2017
       ВИД НА РАЗХОДИТЕ  /  ПРИХОДИТЕ стойност лв.
1. Приходи от такса битови отпадъци по облог за 2018 год 400625
2. Приходи от недобори от минали години към м. 11,2017 год. 90820
  ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА 491445
     
1.  Разходи за закупуване на съдове за сметосъбиране 0
     
2. Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на БО до депа за третиране 142739
     
3.  Разходи за депониране на битови отпадъци, обработка, третиране    
  обезвреждане на отпадъците в депо, проектиране, проучване, изграждане и   
  експлоатация на депото, както и отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО в това число: 206206
    - За депониране на отпадъците  - 2200 т.  Х 36 лв./ тон     =              79 200 лв.  
     - За отчисления по Чл. 60 от ЗУО  - 2200 т. Х 3,73 лв. / тон =            8 206 лв.  
    - Отчисления по Чл. 64 от ЗУО        - 2200 т. Х 54 лв./  тон    =          118 800 лв.  
     
4.  Други разходи по Дейност 623 " Чистота " 79500
     
5.  Други дейности по опазване на околната среда, почистване на обществени 63000
  места - улици, площади / вкл.измиване / , обработка на нерегламентирани  
  сметища и др.  
     
  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА 491 445