20.11.2017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От д-р АРБЕН МУСТАФОВ МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча, област Благоевград

 

ОТНОСНО: Приемане на План – сметка по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2018 година и изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча.

…………………………………………………………

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.66, ал.3, т.1 и 2 от ЗМДТ и  чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.12 и чл.13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, Общински съвет приема План-сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2018 год. за приходите от такса битови отпадъци и необходимите разходи за дейностите по чл.62 за сметосъбиране и извозване, третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на обществените места.

2.На основание чл.67, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ,  чл.13, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА - Общински съвет – Сатовча приема следните размери за такса битови отпадъци за 2018 год. по населени места, както следва:

- Село Боголин -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 21.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 6 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 12‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Боголин -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Боголин -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Боголин -  за имоти с данъчна оценка над 5000 лв.. – 12 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Долен -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 21‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 6 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 12 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Долен -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг надепата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Долен -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 15 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Долен -  за имоти с данъчна оценка над 5000 лв.. – 12 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Крибул -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 15 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Крибул -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 11 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Крибул -  за имоти с данъчна оценка над 5000 лв.. – 9 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 5 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

 

- Село Осина -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 15 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Осина -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 11 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3  ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Осина-  за имоти с данъчна оценка над 5000 лв. – 9 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 5 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

- Село Фъргово -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 23 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 7 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 13‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Фъргово -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Фъргово -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 17 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 5 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 9 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Фъргово -  за имоти с данъчна оценка над 5000 лв.. – 13 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4  ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Сатовча - за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 16 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 5 ‰.

За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 9 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2 ‰.

- Село Сатовча -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Сатовча -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 9  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 5 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰.

-Село Сатовча - за имоти с данъчна оценка от 5000 до 8000 лв. – 8  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Сатовча - за имоти с данъчна оценка над 8000 лв. – 6  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг н депата – в размер на 3  ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

- Село Вълкосел - за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 18  ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 5  ‰.

За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 10 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3 ‰.

- Село Вълкосел -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Вълкосел -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 10 ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰.

-Село Вълкосел - за имоти с данъчна оценка от 5000 до 8000 лв. – 8 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране - 2.‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Вълкосел - за имоти с данъчна оценка над 8000 лв. – 6  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

- Село Кочан - за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 24 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 7 ‰.

За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 13 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4 ‰.

- Село Кочан -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Кочан -  за имоти с данъчна оценка от 2000 до 4999 лв. – 13 ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране –4 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2 ‰.

-Село Кочан - за имоти с данъчна оценка от 5000 до 8000 лв. – 11 ‰.Размера  на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Кочан - за имоти с данъчна оценка над 8000 лв. – 8  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране - 2.‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Ваклиново – за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 18 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране - 5‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 10 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3‰.

- Село Ваклиново -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 13.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Ваклиново – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 9 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 5 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

- Село Ваклиново – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 8  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Ваклиново - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 5  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 1 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг н депата – в размер на 3  ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Годешево – за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 21 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 6 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 11 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 4‰.

- Село Годешево -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 15.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 8 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3 ‰.

- Село Годешево – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 11 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг н депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Годешево – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 10  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1‰.

-Село Годешево - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 6  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Плетена – за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 16 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 5 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 9 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2 ‰.

- Село Плетена -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 13.‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Плетена – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 9 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг н депата – в размер на 5 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

- Село Плетена – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 8  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2. ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4  ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

-Село Плетена - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 5  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 1 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Слащен– за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 20 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 6 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 11 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3 ‰.

- Село Слащен -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 13 .‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Слащен – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 11 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Слащен – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 9  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 5 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Слащен - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 6  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3  ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

 

-Село Жижево – за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 13 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2‰.

- Село Жижево – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 7 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 4 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1. ‰.

- Село Жижево – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 6  ‰. Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1‰.

-Село Жижево - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 4  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 1 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 2  ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Туховища – за имоти данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв. – 20 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 6 ‰.

*За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 11  ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3 ‰.

- Село Туховища -  за имоти с данъчна оценка от 0 лв. до 1999 лв., които са земя в строителните граници, както и земя или земя и сгради в извън строителните граници на населеното място  – 1 3 ‰. Размера на таксата за всяка услуга по чл.62 от ЗМДТ по отделно са:

* Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 4 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 7 ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2 ‰.

- Село Туховища – за имоти с данъчна оценка от 2000 ÷ 3299 лв. – 11 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 6 ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2  ‰.

- Село Туховища – за имоти с данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. - 9 ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

*За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 3 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг н депата – в размер на 5  ‰.

*За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

-Село Туховища - за имоти с данъчна оценка над 7000 лв. – 6  ‰.Размера на таксата за всяка услуга поотделно:

* За Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране – 2 ‰.

* За третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и мониторинг на депата – в размер на 3  ‰.

* За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 ‰.

 

3.На основание чл.67, ал.5 и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА добавя към чл.18 нова точка 8 от Наредбата на Общински съвет Сатовча за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, като чл.18 придобива следния вид:

т.7 – за временни търговски обекти:

а) до 50 м2 – 70.00 лв. еднократна годишна такса

б) над 50 м2 – 140.00 лв. еднократна годишна такса.

т.8 – за отдадени под наем обекти в други сгради, включително и в сгради общинска собственост – таксата се плаща от наемателя по размерите определени в т.7 „а” и „б”.

 

4.На основание чл. 71, 73 и 79 от ЗМДТ, чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.12 и чл.13 от наредбата да се допълни чл.21, ал.2 от наредбата като се добави следния текст:

При установено с подписан констативен протокол, ползване на тротоари за  разполагане на сушилни, навеси и др., и временно складиране на дърва, въглища и други суровини за отопление, строителни материали, отпадъци, трайно неподвижни или изоставени моторни превозни средства, каруци и др., които пречат за нормалното функциониране на общинската пътна инфраструктура се заплащат следните такси:

- След изтичане на срока  за доброволно премахване или освобождаване, определен в констативния протокол, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни :

- до 5 м2 заета площ  -   5.00 лв./м2  за месец;

- над 5 м2 заета площ – 2.00 лв. / м2 за месец.

Като таксата се събира за срок не повече от три месеца.

Приложение: 1.План-сметка – 1 бр.

                 

С уважение,

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча