17.01.2018

ОБЩИНА САТОВЧА ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“

Наименование на длъжността: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР, код по Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/: 32533001

 

Брой свободни работни места: 1 бр.

 

Място на работа: за място на работа се определя сградата на общинска администрация Сатовча, както и работа на терен.

 

Кратко описание на длъжността:  

-       Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-    Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;

-    Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-    Подпомагане при попълване на различни документи;

-    Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

 

Кандидатите, желаещи подробно да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността, могат да го направят в Деловодството на Община Сатовча.

 

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление – молба.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

-          Завършено средно образование;

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

-          Владеене на езика на общността /ромски/;

-          Комуникативни умения;

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща);

-          Предимства: познания и/или в социалната и здравната сфера.

-          Висшето образование не е предимство!

 

Начин на провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Изборът на здравен медиатор ще се осъществи на два етапа:

І. Разглеждане на постъпилите документи от комисия

ІІ. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Място за подаване на документи:

Документите, необходими за кандидатстване се подават в деловодството на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

 

Краен срок за подаване на документи

До 17:00 часа на 28.02.2018г.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите:

Интервюто ще се проведе в Заседателната зала на общински съвет Сатовча, разположена на първи етаж в административната сграда на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

 

Обявяване на резултатите:

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Сатовча, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net