09.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.6 ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр.3 от 2006г.), Общинска администрация – Сатовча, област Благоевград, ул. „Тодор Шопов” №37

УВЕДОМЯВА:

заинтересованите граждани

че има осигурен обществен достъп до информация по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр.3 от 2006г.)  за инвестиционно предложение от ЕТ „Силвия Кацарова - Венци” село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград за строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали на площ 204333 кв.м. на находище „Фъргово”, участъци „Брезите”, „Кърпово” и „Тиклата”в землището на село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград.

            Информация по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр.3 от 2006г.) е достъпна в сградата на Общинска администрация - Сатовча, ет.2, стая №22.

            Всички заинтересовани страни (ако се явят такива), могат да се обърнат с предложения, оплаквания, възражения  в срок до 22.01.2018г. (понеделник) в:

Кметство с. Фъргово - тел. 0887/69 76 37

Община Сатовча – тел. 0879/12 17 14

РИОСВ – Смолян – тел. 0301/60-114

 

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Изготвил:        

Инцафка Укова –„Еколог” на община Сатовча