22.01.2018

ОБЯВА

ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от

ЕТ „Кафадарци-Ибраим Кафадаров“, с. Плетена, общ.Сатовча, обл. Благоевград

(име на възложителя, седалище)

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че саорганизирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица", землище на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград” 

Доклада за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Оценка на степента на въздействие  (ОСВ) върху защитена зона BG 0001030 „Родопи Западни” е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. в сградата на Общинска администрация - Сатовча, ул. „Тодор Шопов” №37, сградата на Кметство - село Плетена и в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №16. и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://dox.bg/files/dw?a=7a2e78229b

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на сградата на Общинска администрация - Сатовча, ул. „Тодор Шопов” №37, сградата на Кметство - село Плетена и в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №16. или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Алтай Кафадаров, тел. 0899325765; е-mail: djekii_93@abv.bg