06.03.2018

ЕТ „Кафадарци - Ибраим Кафадаров”

                                                                                                          Във връзка с чл.17, ал.5

от Наредбата за ОВОС

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от Ибраим Кафадаров, управител на ЕТ „Кафадарци- Ибраим Кафадаров”, село Плетена, община Сатовча, област Благоевград

 

 Относно: Проведено на 23.02.2018г. в село Сатовча, обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица”, землище на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград” с инвеститор - ЕТ „Кафадарци - Ибраим Кафадаров”, село Плетена, община Сатовча, област Благоевград,

   Във връзка с чл. 17 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. последно ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)  на 23.02.2018г. в залата на Общински съвет - Сатовча, село Сатовча се проведе обществено обсъждане на доклада за ОВОС на горепосоченото инвестиционно предложение.

   Общественото обсъждане беше организирано, обявено и проведено съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС. На обсъждането присъстваха експертите изготвили доклада, представители на РИОСВ Смолян, Община Сатовча и местната общност, което беше отразено в присъствен лист..

   В периода на обявяване и провеждане на общественото обсъждане няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения по естеството на инвестиционното предложение и по ДОВОС .

   В тази връзка няма основания за допълване и преработка на ДОВОС. Инвеститорът приема да изпълни посочените в доклада мерки, за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни вредни въздействия върху околната среда, както и плана за изпълнението на тези
мерки.

 

Възложител: ....................

/И. Кафадаров - управител/