01.03.2018

ОБЩИНА САТОВЧА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“

Наименование на длъжността: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР, код по Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/: 32533001

Брой свободни работни места: 1 бр.

Място на работа: за място на работа се определя сградата на общинска администрация Сатовча, както и работа на терен.

Кратко описание на длъжността:  

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Кандидатите, желаещи подробно да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността, могат да го направят в Деловодството на Община Сатовча.

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление – молба.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността /ромски/;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща);
 • Предимства: познания и/или в социалната и здравната сфера.
 • Висшето образование не е предимство!

Начин на провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Изборът на здравен медиатор ще се осъществи на два етапа:

І. Разглеждане на постъпилите документи от комисия

ІІ. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Място за подаване на документи:

Документите, необходими за кандидатстване се подават в деловодството на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

Краен срок за подаване на документи

Крайният срок се удължава до  17:00 часа на 30.03.2018г.

Място за провеждане на интервю с кандидатите:

Интервюто ще се проведе в Заседателната зала на общински съвет Сатовча, разположена на първи етаж в административната сграда на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

Обявяване на резултатите:

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Сатовча, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net