23.02.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Представяме на вниманието  Ви проекта за допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2018 г приета с Решение № 329/ 26.01.2018 год., която предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет-Сатовча

    Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона  за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за актуализиране на Програмата  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в община Сатовча през 2018г, което ще се състои на 27.03.2018г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча

- В раздел  „А” имоти, които общината има намерение да предостави под наем, от Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Сатовча през 2018 година  се добавя:

   т.8- Помещение за офис, за счетоводни услуги, находящо се на първи етаж на сграда Читалище с. Сатовча (запад) с площ от 8 кв.м.

   т.9- Помещение за офис за GSM апарати, находящо се на първи етаж от сграда читалище с. Сатовча (изток) с площ от 18 кв.м.

   т.10- помещение за търговска дейност, находящо се на първи етаж от сграда Читалище Сатовча с площ от 12 кв.м.

   т.11 Помещение за офис, находящо се на първи етаж от сграда Читалище Сатовча с площ  от 4 кв.м.

   т.12 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се на първи етаж от сграда Читалище с. Плетена с площ от 35 кв.м.

   т.13 Помещение за фризьорски услуги, находящо се на втори етаж от сграда Читалище с. Плетена с площ от 16 кв.м.

   т.14 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се на първи етаж от сграда Читалище и кметство с. Фъргово с площ от 40 кв.м.

   т.15 Помещение за търговска дейност, находящо се в приземен етаж от сграда Читалище с. Слащен с площ от 20 кв.м.

   т.16 Помещение за търговска дейност находящо се на първи етаж от сграда Читалище с. Годешево с площ от 20 кв.м.

   т.17 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се в приземен етаж от сграда СУ „Христо Смирненски“ с. Кочан с площ от 54 кв.м.

- В раздел „Б” – имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

   т.15 – продажба на поземлен имот с пл. № 278 по плана на село Осина, с площ – 100 кв. м

 

  2. В раздел  IV -  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способи за тяхното придобиване се добавя:

   Т.6 Придобиване чрез покупко- продажба по пазарни цени на земеделски имот №066001 с площ от 2,082 дка находящ се в м. „Падини“ в землището на с. Долен с НТП (овощна градина) собственост на наследниците на Никола Христов Цветков- бивш жител на с. Долен за нуждите на общината от терени за изграждане на обекти от техническата инфраструктура.

Т.7 Учредяване на сервитут в горска територия държавна собственост в землището на село Плетена, съгласно изработен парцеларен план за трасе на обект „ Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе – 2” до резервоар Плетена  - ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча”

Предложения и становища по предложената  актуализация на Програмата се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 27.03.2018. година и на e-mail:obs_satovcha@abv.bg; satovshabl@abv.bg