15.03.2018

О Б Я В А

Община Сатовча обявява процедура за избор на работодател за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.018  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1. по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и  „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Изисквания,  на които трябва да отговарят работодателите са:

- Основна цел и сфера на дейност на организацията /работодател/ работеща на местно ниво – Мотивация и насърчаване трудовата реализация на безработни лица, Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда

- Да има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията за проектно предложение – Наемане на безработни лица и осигуряване на възможност за трудова заетост

- Да разполага с финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. Да представи ОПР и Счетоводен баланс за текущата финансова година към 30.03.2018 г.

Дейностите, които се предвижда работодателите да изпълнят са: Дейности за активиране за включването на икономически неактивни лица на пазара на труда; осигуряване на възможност за трудова заетост; Наемане на лица от целевата група

Необходими документи за кандидатстване: Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата за подаване на документи. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за Търговския регистър.

В допълнение към гореизложените изисквания, кандидатите следва да отговарят и на следните условия:

1. Кандидатът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Крайният срок за получаване на исканите документи е 03 Април 2018 г.

Документите следва да бъдат изпратени сканирани по ел. поща на адрес: delovodstvo_obasatovcha@abv.bg  или на ръка в деловодството на община Сатовча.