11.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме на заинтересованите лица, че в Общинска администрация Сатовча е постъпила молба с вх. №94-00-600 от 09.05.2018г. от Венцислав Искренов Странджев и Фиданка Филипова Странджева, жители на с. Сатовча с приложено към нея писмо от директора на РИОСВ - Смолян, относно Уведомление за инвестиционно предложение „Кравеферма”, находяща се в ПИ №030030, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, област Благоевград.

                 Становища и мнения се предоставят в Общинска администрация - Сатовча - Деловодство.

         С информацията по молбата с приложенията към нея може да се запознаете в Общинска администрация - Сатовча, дирекция ТУЕТЗ, отдел „Екология”.

 

От Общинска администрация - Сатовча.

11.05.2018г.