04.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме на заинтересованите лица, че в Общинска администрация Сатовча е постъпило искане с вх. №35-00-226 от 02.05.2018г. с приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Здравко Ясенов Сиркьов, жител на с. Сатовча

         Инвестиционното предложение е изграждане на „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни” в ПИ №030068, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, област Благоевград.

                 Становища и мнения се предоставят в Общинска администрация - Сатовча - Деловодство.

         С информацията по Приложение № 2 от Наредбата по ОВОС може да се запознаете в Общинска администрация - Сатовча, дирекция ТУЕТЗ, отдел „Екология”.

 

 

От Общинска администрация - Сатовча.

04.05.2018г.