18.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

   Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния  кодекс,  Общинският  съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на Наредба за изменение на Наредбата  за реда за упражняване правата на собственост  на общината  върху общинската част на капитала на търговските дружества на община Сатовча

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 19.06.2018 г. и на e-mail: satovchabl@abv.bg.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията за упражняване  правата на собственост на общината  върху общинската  част на капитала на търговските дружества на община Сатовча

Параграф   единствен.       Раздел   Х  „Регистър  на търговските  дружества  с общинско участие” се отменя.

Мотиви:

В Общински  съвет – Сатовча, е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура

– Благоевград, против разпоредбите на чл. 34, ал. 3 и чл. 35 от Наредбата за условията за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част на капитала на търговските дружества на община Сатовча.

В протеста си окръжният прокурор определя посочените разпоредби като незаконосъобразни,  тъй като са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен: чл. 56а от Закона за общинската собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване

на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им и иска Административният съд – Благоевград, да обяви нищожността и да отмени разпоредбите на чл. 34, ал. 3 и чл. 35 от Наредбата за условията за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част на капитала на търговските дружества на община Сатовча, приета с Решение №353 от Протокол

№34 от 27.09.2002 година на Общински съвет – Сатовча.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие с действащото национално законодателство.

Финансови и други средства, необходими  за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.