06.06.2018

Общините от РСУО Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност над 9 милиона лева

     Кметовете на общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница подписаха в Министерство на околната среда и водите Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на стойност 9 654 503,76 лв. Средствата са предоставени по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент. Собствения финансов принос на общините ще бъде осигурен само със средства от отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и чл.20 и чл.21 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от наличните внесени отчисления от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница в РИОСВ Смолян.

     Проекта ще финансира изграждането на следните дейности и компоненти:

  • Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура за компостираща инсталация;
  • Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура за инсталация за предварително третиране;
  • СМР на съпътстваща техническа инфраструктура към инсталацията за предварително третиране;
  • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане за компостираща инсталация;
  • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за предварително третиране;
  • Закупуване/доставка/монтаж на машини (мобилни) за компостираща инсталация;
  • Закупуване/доставка/монтаж на машини (мобилни) за инсталацията за предварително третиране;
  • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и техника.

            Компостиращата инсталация ще работи с биоразградими отпадъци, събирани от териториите на петте общини от сдружението, които в последствие ще се преобразуват в компост, използван в земеделието за наторяване.

     С изпълнението на проекта Регионалното сдружение за управление на отпадъците ще постигне няколко цели, които са заложени и на национално ниво за ограничаване на битовите отпадъци и повторното им използване в земеделието и индустрията:

            1. ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци;

            2. увеличаване делът на разделно събраните и оползотворени биоотпадъци на ниво регион;

            3. намаляването на депонираните отпадъци с най-малко 50 % от общото количество;

            4. намаляване на вредните емисии и парниковите газове от събираните битови отпадъци;

            5. намаляване на размера на таксата по събирането, третирането и съхранението на битовите отпадъци за крайния данъкоплатец.

     Изграждането на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране ще допринесат за изпълнението на задълженията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците да организират разделното събиране и компостиране на зелените отпадъци, както и намаляването на количеството депонирани смесено събрани битови отпадъци, генерирани на тяхната територия съгласно Закона за управление на отпадъците и Националната стратегия за намаляване на битовите отпадъци.

     Капацитетът на компостиращата инсталация е 2150 тона годишно, а на инсталацията за предварително третиране е 6400 тона годишно смесен битов отпадък. Предвижда се изграждането на довеждаща инфраструктура на определеното място за изграждане на инсталациите.

     Също така в рамките на проекта ще бъде изготвени План за използване на получения краен продукт - компост, Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък, както и План за третиране на рециклираната, стабилизираната и остатъчната фракция.

     Местоположението на новите площадки ще бъде в регионалното депо в с.Барутин.

     Изградените съоръжения ще обслужват населени места на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000 или в непосредствена близост до тях. В обхвата на проектното предложение са вички 46 населени места от петте общини с общо население на 40 000 души.

    Срокът за изпълнение на договора (изграждане и пускане в експлоатация на готовите съоръжения) е 24 месеца.