08.06.2018

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 4, ал.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Кмета на Община Сатовча

 СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че в Общинска администрация - Сатовча има внесено инвестиционно предложение от Анна-Мария Петрова Велкова за

„Модернизация и разширяване на животновъдно стопанство от селектирани животни, отглеждани по биологичен начин в землището на село Долен с ЕКАТЕ21868, община Сатовча, област Благоевград”  

           жителите на село Долен и заинтересованите лица имат право да вземат отношение в срок до 14 дни от 08.06.2018г. (петък) до 21.06.2018 г. (четвъртък) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – Сатовча на АДРЕС: село Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37 ИЛИ В РИОСВ –Смолян на АДРЕС: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, П.К.99.

         Дата: 08.06.2018 г.