12.06.2018

Процедура BG05M9OP001 – 2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

ОБЯВЛЕНИЕ

За обществено обсъждане на

Проект на Правилник за дейността за Общинско социално предприятие „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча“

 

Община Сатовча информира обществеността, че подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общинското социално предприятие ще осъществява дейността си в съответствие с Правилник, който се приема от Общински съвет - Сатовча.

            В тази връзка представяме на Вашето внимание Проект на Правилник за дейността на „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча“

Мнения, предложения за промени и становища ще се приемат до 17,00 часа на 15 юли 2018 г. в деловодството на Община Сатовча на адрес: с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов"        № 37 и на електронната поща на Община Сатовча: satovchabl@abv.bg. За възникнали въпроси може да се обаждате на телефон: 07541 21-16.