19.06.2018

С П Р А В К А

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 18.06.2018 г. във връзка с проект  на Наредба  за изменение на Наредба за изменение на Наредбата за условията за упражняване  правата на собственост на общината  върху общинската  част на капитала на търговските дружества на община  Сатовча, приета с Решение №353 от Протокол №34 от 27.09.2002 г.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът Наредба за изменение на Наредбата за условията за упражняване  правата на собственост на общината върху общинската част на капитала на търговските дружества на община  Сатовча, приета  с Решение №353 от Протокол №34 от 27.09.2002 г. на Общински съвет – Сатовча,  е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 18 май 2018 г.

   В рамките на регламентирания  по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект е не са постъпили такива.