20.06.2018

З А П О В Е Д

№ 262-2 /20.06.2018 г.

За изпълнението на Проект „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча”

Във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.010-0474-C01 и проект „ Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЯВЯВАМ:

I. Конкурс за следните длъжности:

1. Управител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка, код по НКПД: 11207023

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование; Висше образование ще се счита за предимство;

– допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;

–професионално направление в сферата на градинарство, озеленяване и благоустройството ще се счита за предимство;

– професионален опит ще се счита за предимство;

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;

– автобиография /по образец /;

– декларация по образец;

– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

– копие от диплома за завършено образование;

– други приложими документи;

Описание на длъжността:

Управителят ще отговаря за управлението на социалното предприятие; контролира  спазването на законосъобразността и целесъобразността на извършваните от предприятието дейности и разходи; координира работата на служителите на социалното предприятие, преглежда и ревизира тяхната работа; разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието; упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; съблюдава изпълнението на времевите графици; контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на доставчиците и изпълнителите.

2. Счетоводител - специалист „Човешки ресурси" на Социалното предприятие – 1 щатна бройка, код по НКПД: 24116004 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

– средно образование; Висше образование ще се счита за предимство;

– допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;

– професионално направление – Счетоводство и контрол или Икономика ще се счита за предимство;

– професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;

– автобиография /по образец/

– декларация по образец;

– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

– копие от диплома за завършено образование;

– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи от социалното предприятие; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя ведомости, финансови доклади и взема отношение по финансови въпроси, свързани договори за услуги, доставки и услуги; подготвя и извършва плащания; изготвя документи, съгласно методите за финансово управление на предприятието.

3. Работник озеленяване – 34 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• умение за работа в екип;

• комуникативност;

• мотивация за работа.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;

– декларация по образец

– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

– пенсионно разпореждане (за кандидати, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидати, придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст)

– експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие).

– други приложими документи.

Описание на длъжността:

• Отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения;

• Извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя.

• Периодично коси тревните площи, като им предава естетически вид. 

• При необходимост изпълнява и други възложени задачи.

• Извършва обща сезонна работа при изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и имащи отношение към дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство;

• Да работи за поддържането и подобряването на околната среда: зелени площи, поречия на корита и други.

• Извършва дейности по подобряване на състоянието на околната среда: зелени площи, детски и спортни площадки в населени места в общината.

• Косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките;

• Поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания в населени места в общината;

• Поддръжка на зелени площи, улици и др.

• Изпълнява допълнителни задачи, възникнали при извършване на основните му задължения или възложени му от Кмета на община Сатовча или Управителя на предприятието.

• Работата се възлага от Кмета на община Сатовча или Управителя на предприятието;

• Отчита работата си пред Кмета на община Сатовча  или Управителя на предприятието.

• Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативи.

• Носи имуществена отговорност за поверените му техника и средства.

II.Начин за провеждане на конкурса:

  1. Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.
  2. Място и срок за подаване на документи за участие: сградата на Община Сатовча, ул. „Тодор Шопов” № 37, в Деловодството всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00ч., срок до 20.07.2018 г. включително.
  3. 0Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Сатовча.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румен Орачев – заместник - кмет на община Сатовча.

 

Д-р Арбен Мименов                          

Кмет на община Сатовча