30.07.2018

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2018г., приета с Решение № 329 / 26.01.2018г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

  В раздел „Б“- имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

т.16- Продажба на земеделски имот № 068060, м. „Долните ниви” в землището на село Долен

т.17- Продажба на земеделски имот № 068059, м. „Долните ниви” в землището на село Долен

т.18- Продажба на земеделски имот № 068057, м. „Долните ниви” в землището на село Долен

т.19- Продажба на земеделски имот № 015061, м. „Врис” в землището на село Вълкосел

т.20- Продажба на земеделски имот № 000467, м. „Койнарско гробе” в землището на село Сатовча

т.21 – Продажба на имот – 311/731 идеални части, от УПИ ІХ,пл.№ 307 от кв.28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 731 кв.м

т.22- Продажба на имот – 154/554 идеални части, от УПИ Х,пл.№ 307 от кв.28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 554 кв.м

т.23 - Продажба на имот – 459/979 идеални части, от УПИ VІІІ,пл.№ 307 от кв.28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 979 кв.м

 

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 31.08.2018 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

 

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на горепосочените имоти общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същите имоти и с продажбата  им ще се повиши приходната част на общинския бюджет.