31.08.2018

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2018г., приета с Решение № 329 / 26.01.2018г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

  В раздел „Б“- имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

  т.24 – Продажба на поземлен имот с пл. № 12, кв.1 по плана на село Осина, с площ от 500 кв.м

  т.25 – Продажба на земеделски имот № 111016, местността „Тикале” с площ от 10.127 дка в землището на село Слащен

  т.26 - Продажба на земеделски имот № 000446, местността „Гъстака” с площ от 60.000 дка в землището на село Туховища

  т.27 – Продажба на Поземлен имот с пл.  № 962 от кв.64 по плана на село Кочан с площ от 694 кв.м

  т.28 – Продажба на УПИ – парцел VІІІ и ІХ от кв.52 по плана на село Кочан с площ от 550 кв.м

 В раздел „А“- имоти, които общината има намерение да предостави под наем се добавя:

  т.19 – Отдаване под наем на земеделски имот № 000518, местността „Чичова бърчина” в землището на село Слащен.

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 03.10.2018 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на горепосочените имоти общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същите имоти и с продажбата  им ще се повиши приходната част на общинския бюджет.