26.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния Кодекс,  заинтересованите лица могат в 30 - дневен срок от публикуване, на настоящият Проект на Дългосрочна програма на община Сатовча за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2018 – 2028 година на официалната интернет страницата на Община Сатовча, да направят предложения и да изразят становища по проекта на електронен адрес:  satovchabl@abv.bg.