19.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сатовча.

Мотиви: 

Във връзка с Постановление № 209 от 26.09.2018 г. публикувано в ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. и с влизането си в сила от 05.10.2018 г. на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на  конфликт на интереси в срок от един месец от влизането в сила на Наредбата, Общински съвет – Сатовча, трябва да приеме Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сатовча.

Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати:

Тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси на лица по чл. 1, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси и работата на комисията по § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ при Общински съвет – Сатовча, съхраняването, обработването на данните и унищожаването на декларациите.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

Предвид срокът, определен в  Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на  конфликт на интереси за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail:  satovchabl@abv.bg.