30.11.2018

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

             Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: „Фабрика за производство на шоколадови изделия“ в ПИ № 004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград.“, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:

            Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в РИОСВ - град Смолян с вх. № КПД-11-939-(5)/29.11.2018г, Към искането е приложена и информация по приложение №2.

             Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“ и/или Кметство - с. Осина и/или Общинска администрация Сатовча.

            Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27585 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.

            Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 30.11.2018г., информационно табло Кметство - село Осина и информационно табло - сградата на Общинска администрация Сатовча и интернет страницата на Община Сатовча - www.satovcha.bg