16.11.2018

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2018г., приета с Решение № 329 / 26.01.2018г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В раздел „А” – имоти, които общината има намерение да предостави под наем ср добавя:

Т.23 – отдаване под наем на общински терен с площ от 1 кв.м за поставяне на вендинг машина пред сградата на поликлиника за болница в УПИ І, кв.42 по плана на с. Сатовча

  В раздел „Б“- имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

  т.31- Продажба на УПИ VІІ, кв 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв.м

  т.32- Продажба на УПИ Х, от кв.2 по плана на село Слащен с площ от 480 кв.м

В раздел „В” – имоти, които общината има намерение да учреди ( отстъпи) възмездно право на строеж се добавя:

т.3 – ОПС върху 130 кв.м в УПИ – VІІІ, от кв.70 по плана на село Вълкосел с площ от 766 кв.м

В раздел ІV – имоти, които общината има намерение да придобие и способите за  тяхното придобиване се добавя:

т.8 – Придобиване чрез покупко – продажба по пазарни цени на земеделски имот № 000445, с площ от 2.685 дка, находящ се в м. „срещу оградите”, в землището на с. Крибул с НТП – ливада, собственост на наследниците на Иляз Ахмедов Альов – бивш жител на село Крибул за разширяване на гробището в село Крибул.

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 18.12.2018 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на горепосочените имоти общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същите имоти и с продажбата  им ще се повиши приходната част на общинския бюджет.