21.12.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Представяме на вниманието Ви проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Сатовча, която предстои да бъде променена на следващо заседание на Общински съвет - Сатовча.

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.66, ал.1 и 2 от АПК и чл.1, ал.2 от ЗМДТ Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на промените в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Сатовча, което ще се състои на 23.01.2019 година от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.

   Мотиви: Предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Сатовча, е във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Добавя се нова точка 7 в чл.1, глава първа „Общи положения”, както следва:

т.7 Туристически данък

Добавя се нова точка 8 в чл.1, глава първа „Общи положения”, както следва:

т.8 Данък върху таксиметров превоз на пътници

Добавя се нова точка 9 в чл.1, глава първа „Общи положения”, както следва:

т.9 Други местни данъци, определени със закон.

Чл.5, ал.1 глава първа „Общи положения” се изменя по следния начин:

Чл.5, ал.1 Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Чл.5, ал.2 глава първа „Общи положения” се изменя по следния начин

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс

Чл.7 ал.1глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл. 7(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителни граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от ЗУТ и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Чл.7 ал.4 глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”  се изменя по следния начин

Чл.7 ал.4 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв включително

Чл.8, ал.2  глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл.8, ал.2 Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

В Чл.8, ал.4 глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”   се  допълва следния текст:

„ При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

Чл.9 глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”  се изменя по следния начин

Чл.9 Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Чл.10, ал.2 глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”  се изменя по следния начин

Чл.10, ал.2 Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл.11, ал.1 глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл.11, ал.1 Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Чл.11, ал.2  глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл.11, ал.2 На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Добавя се нов чл.15 в Глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”

Чл.15, ал.1 За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ на територията, собственикът уведомява за това писмено в двумесечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

Чл.15, ал.2 Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобитите по възмезден или безвъзмезден начин по раздел ІІІ, Глава ІІ от ЗМДТ.

Чл.15, ал.3 За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал,1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

Чл.15, ал.4 При преустройство и при  промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал.1.

Чл.15, ал.5 При придобиване на имот по наследство декларацията по чл.1 се подава в срок по чл.32 от ЗМДТ. В случаи, че не е подадена данъчна декларация по ал.1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл.32 от ЗМДТ, служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ образува партида за наследствения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и регистъра на населението

Чл.15, ал.6 Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството и на възложител по ЗУТ. Служител от Общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

 

Създава се нов чл.15 „а” в Глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти”

Чл.15 „а”, ал.1 За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през които са завършени.

Чл.15 „а”, ал.2 При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през които е настъпила промяната в собствеността  или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Чл.15 „а”, ал.3 Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл.15 „а”, ал.4 Органите, издаващи документите по ал.3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

Чл.15 „а”, ал.5 Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Чл.15 „а”, ал.6. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

Чл.15 „а”, ал.7 Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл.181, ал.2 от ЗУТ. Обстоятелствата по ал.5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Чл.17, ал.1  глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл.17, ал.1 Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение №2

Чл.18, ал.1  глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти” се изменя по следния начин

Чл.18, ал.1 Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

Добавя се нов чл.19, ал3 в Глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти

Чл.19, ал.3 В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

Добавя се нов чл.22,  в Глава втора „ Местни данъци”, Раздел І „ Данък върху недвижимите имоти

Чл.22 Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл.15, ал.4, 6 и7 и чл.51 ал.1 от ЗМДТ

 

            2.Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, § 39 от ЗИД ЗКПО променя чл.41, ал.1 от Наредбата, който се изменя, както следва:

            Ал.1 – за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не -повече от 3.5 тона, годишният данък се състои от два компонента  - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК

Където: ГДПС е годишния размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3.5 тона

ИмК – имуществен компонент определен по реда на т.1

ЕКК – екологичен компонент, определен по реда на т.2.

1.Имуществен компонент (ИмК) се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефицент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула.

ИмК = (Скw х Кгп), където:

Скw – е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, което се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от Общински съвет в следните граници:

Т.1 до 37 кw вкл. – 0.44 лв. за 1 кw – отпада

Т.2 става Т.1 и текста над 37 кw отпада, като остава текста до 55 кw вкл. – 0.52 лв. за 1 кw.

Т.3 става Т.2 – над 55 кw до 74 кw вкл. – 0.70 лв. за 1 кw

Т.4 става Т.3 – над 74 кw до 110 кw вкл. – 1.32 лв. за 1 кw

Т.5 става Т.4 – се допълва над 110 кw до 150 кw – 1.45 лв. за 1 кw

Създава се нова Т.5 – над 150 кw до 245 кw вкл. – 2.10 лв. за 1 кw (от 1.60 лв. до 4.80 лв. за 1 кw)

Създава се нова Т.6 – над 245 кw – 2.70 лв. за 1 кw ( 2.10 лв. до 6.30 лв. за 1 кw)

В зависимост от годината на производство, данъкът се умножава с (Кгп) коригиращ коефицент в следните размери:

 

№ по ред

Брой на годините от годината на производство

( вкл.годината на производство)

Коефицент

1

Над 20 години

1.1

2

Над 15 до 20 години включително

1.0

3

Над 10 до 15 години включително

1.3

4

Над 5 до 10 години включително

1.5

5

До 5 години включително

2.3

 

2.Екологичният компонент се определя от Общински съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила, в следните граници:

 

№ по ред

Екологична

категория

Коефицент

от - до

Предложения за общината

1

Без екологична категория

1.10÷1.40

1.2

2

„Евро 1”

1.10÷1.40

1.25

3

„Евро 2”

1.10÷1.40

1.15

4

„Евро 3”

1.00÷1.10

1.05

5

„Евро 4”

0.80÷1.00

0.9

6

„Евро 5”

0.60÷0.80

0.7

7

„Евро 6” и „ЕЕV”

0.40÷0.60

0.5

Ал.3 след Т.6 се допълва следния текст:

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кw вкл. съответстващи на екологична категория „Евро 4” – данъкът се заплаща с 20 % намаление, а за съответстващите на екологична категория по-висока от „Евро – 4” с 60 % намаление, от определените в Наредбата на общински съвет.

Чл.45, ал.1 от Наредбата отпада

Ал.2 става, ал.1 и текста „Евро 3” отпада и числото 40 на сто се заменя с 20 на сто.

Ал.4 става ал.3 и се добавя ново изречение:

При липса на данни за екологичната категория и невъзможност същата да бъде удостоверена се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Предложения и становища по предложените промени на Наредба се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 23.01.2019 година и на         e-mail: obs_satovcha@abv.bg;  satovchabl@abv.bg.