23.01.2019

   Проект № BG05M9OP001-2.010-0474

„Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на европейския социален фонд BG05M9OP001-2.010 – „Развитие на социалното предприемачество“  по   Проект № BG05M9OP001-2.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча                       

ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА

За Информационен ден по Проект № BG05M9OP001-2.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча

Община Сатовча има удоволствието да Ви покани на информационен ден, Във връзка с изпълнението на дейност 6 – Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество по Проект № BG05M9OP001-2.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча” , финансиран по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. по процедура:                           BG05M9OP001-2.010 – „Развитие на социалното предприемачество“

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

      Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

                                с Рег. № BG05M9OP001-2.010-0474 – С01/12.06.2018г.

Информационният ден ще се проведе на 31.01.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала  на Общински съвет Сатовча.