22.02.2019

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

   Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2019г., приета с Решение № 484 / 31.01.2019г. на Общински съвет – Сатовча.

   Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В раздел „В” – имоти, които общината има намерение да учреди възмездно право строеж се добавя:

Т.2 – ОПС върху 130 кв.м в УПИ VІІІ от кв.70 по плана на село Вълкосел с площ от 766 кв.м актуван с АЧОС № 262

   Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 25.03.2019 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

Мотиви: 

   В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за учредяване възмездно право на строеж  за гореописаният имот общинска собственост, с което ще се повиши приходната част на общинския бюджет.