21.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за опазване на обществения ред на територията на  община Сатовча

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Сатовча

§ 1 . Точка 1 на чл. 4 се отменя. 

§ 2 . Чл. 7 се отменя.    

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 4.9.2019 г. и на e-mail:  satovchabl@abv.bg.

Мотиви: 

В Общински съвет – Сатовча, е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 4, т. 1 и чл. 7 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Сатовча. В протеста си прокурорът определя посочените разпоредби като незаконосъобразни, тъй като са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен: чл. 3, ал. 5 и чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда и иска Административният съд – Благоевград, да обяви нищожността или да отмени разпоредбите на чл. 4, т. 1 и чл. 7 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Сатовча.

Предвид кратките срокове във връзка разглеждането на протеста от Административния съд и евентуално насрочване на съдебно заседание на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Сатовча, приета с Решение № 52 от Протокол № 4 от 28 януари 2016 г.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие с действащото национално законодателство.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.