15.08.2019

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2019г., приета с Решение № 484 / 31.01.2019г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

  В раздел „Б“- имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

  т.18- Продажба на имот № 000515, с начин на трайно ползване – друга селищна територия, местността „Папалев дол” в землището на село Слащен, с площ на имота 0.926 дка

т.19 – Продажба на поземлен имот № 268, с площ от 1247 кв.м по плана на село Крибул

т.20 – Продажба на поземлен имот № 267, с площ от 701 кв. м по плана на село Крибул

т.21 – Продажба на поземлен имот № 269, с площ от 2500 кв.м по плана на село Крибул

  Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 16.09.2019 г. и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bgsatovchabl@abv.bg;

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за закупуване на гореописаните имоти общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същите имоти и с продажбата им  ще се повиши приходната част на общинския бюджет.