29.01.2020

На основание чл. 14, ал.7 и 8 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 046 / 27.01.2020 год. на Кмета на община Сатовча

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

            1. Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище, село Сатовча – публична общинска собственост, с площ от 18 кв.м  за офис , с начална тръжна цена в размер на 45.00. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –50 лв.

2. Отдаване под наем на помещение, находящо се в УПИ І, кв.14 по плана на село Годешево, с площ от 161 кв.м – публична общинска собственост, представляващо пристройка към Основно училище  с. Годешево, за шивашка дейност, с начална тръжна цена в размер на 120.75. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –120 лв.

3.Отдаване под наем на общински терен  - петно № 1,за разполагане на преместваем временен търговски обект в село Годешево, община Сатовча по одобрена схема от главния архитект на община Сатовча , с площ от 17 кв.м за търговски цели  с начална тръжна цена в размер на 25.50. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –50 лв.

4.Отдаване под наем на общински терен  - петно № 1,за разполагане на преместваем временен търговски обект в село Слащен, община Сатовча по одобрена схема от главния архитект на община Сатовча ,  с площ от 70 кв.м  за търговски цели с начална тръжна цена в размер на 105  лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –100 лв

5.Отдаване под наем на общински терен  - петно № 2,за разполагане на преместваем временен търговски обект в село Слащен, община Сатовча по одобрена схема от главния архитект на община Сатовча , с площ от 16 кв.м за търговски цели с начална тръжна цена в размер на 24.00. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –50 лв.

6.Отдаване под наем на общински терен  - петно № 3,за разполагане на преместваем временен търговски обект в село Слащен, община Сатовча по одобрена схема от главния архитект на община Сатовча , с площ от 48 кв.м за търговски цели с начална тръжна цена в размер на 72.00. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –100 лв.

7. Отдаване под наем на общински терен  - петно № 4,за разполагане на преместваем временен търговски обект в село Слащен, община Сатовча по одобрена схема от главния архитект на община Сатовча , с площ от 48 кв.м за търговски цели с начална тръжна цена в размер на 72.00. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –100 лв.

8. Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сградата на Младежки дом , село Туховища – частна общинска собственост, с площ от 88 кв.м за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 220.00 лв. (без ДДС)

           Депозит за участие в търга – 200 лв

9. Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от сградата на Младежки дом, село Туховища – частна общинска собственост, с площ от 75 кв.м за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 187.50 лв

Депозит за участие в търга 200 лв

 

Търгът да се проведе на 26.02. 2020 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внасят в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

 

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 04.03. 2020 год. в същият час и на същото място.               

 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча